روح بابا غيبی، بر جسد...

لپه سلو

حوزه مارتی،....

سدهء بن بست 2

ای دل ای همسفر

سدهء بن بست 1

بالا بلند باد!

صدای هزار پشن

به زير پاشنه ی خشم

گذار 23 سال

پان اسلامی يا نشنليزم

در جلگه هايی بيخوابی

زنده گی گاو نر وحشی است

تأثير مشروطيت بر شعرما (4)

تأثير مشروطيت بر شعرما (3)

تأثير مشروطيت بر شعرما (2)

تأثير مشروطيت بر شعرما (1)

سدهء از تلاطم و هم نمونهء...

صعود و نزول سبک هندی

غالب در افغانستان

غالب و جدال با تظاهر..

فيض، افغانستان و شعر ...

کبود معلق و دو غزل ديگر

بلند اقبال نگون بخت

شکست خواب در چشمان ...

غالب باران نرم بهاری بر...

پابلو نرودا سده از شعر و ...

اولمير آوازخوان عاشق

رياليزم جادويی

وخشوری اشراقيون

از تاکستان شمالی تا بودای...

نگرش کوتاه بر "قحط سالی"

کتابفروش کابل

دست فرياد (شعر)

سلام بر مردم افغانستان

سبزينهء شرقی (شعر)

گنگ خوابديده (شعر)