صفحات ديگر از
گنجستان کتاب

۱

٢

۳

۴

۵

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از گنجستان کتاب

صفحهء ٢

 

 

الماس ناشکن

William Pitt Rott

به ترجمهء استاد عبدالرحمن پژواک

 

 

 

الماس ناشکن

 

شادروان عبدالرحمن پژواک از مفاخر فرهنگی و سياسی افغانستان است. او از اوان تحصيل تا پايان عمر يکی از چهره های شاز و استثنايی روزگار ما بود و در عرصه هايی چون شعر و شاعری، داستاننويسی، ترجمه و امور ديوانی درخشش کم نظيری داشته است.

اين بزرگمرد در زمينه های شعر غنايی، قصيده سرايی، چکامه سرايی آثار ماندگار و کم نظيری آفريده است. ...

(فـــردا)

 

 

 

سوگند ها

 در تاريخ افغانستان معاصر

 

محمد نصير مهرين

 

سوگند ها در تاريخ افغانستان معاصر

 

جناب محمد نصير مهرين پژوهشگر و تاريخ شناس از شمار دانشمندانيست که در بسياری از تأليفات و مقالاتش نگاهی بديع و خيلی تازه به وقايع تاريخی دارد.

او صاحب تأليفات متعدديست که هر يک چندين بار تجديد چاپ شده اند و هواداران نظام دموکراسی و مردمی از آنها استقبال شايانی کرده اند.

(فـــردا)

 

 

 

 

 

ســُـرمه و خون


 قادر مرادی

 

      

ســُـرمه و خون

 

سرمه و خون داستان بلندی از قادر مراديست که اخيراً به ادارهء فــردا رسيده است. اين داستان در 62 صفحه با قطع و صحافت بالنسبه مرغوب در شهر پشاور به چاپ رسيده است.

عبدالقادر مرادی يکی از بهترين های هنر داستان نويسی افغانستان است.....

(فـــردا)

 

 

 

ما باشندگان

ديرينهء اين سرزمين

ايشرداس

 

 

ما باشندگان ديرينهء اين سرزمين

 

هموطن فرهيخته و صاحبقلم ما جناب ايشر داس يکی از نخبگان جامعه روشنفکری ماست و از سالها به اينطرف مقالات پژوهشی او چه در کابل و چه در نشريه های مهاجرين افغان در اروپا بازتاب يافته است....

(فـــردا)

ما باشندگان ديرينهء اين سرزمين

 

عنوان بالا، نام کتابی است که توسط محترم ايشرداس فرزند شاد روان اوتم چند دهون از هندوان افغانستان تأليف شده و توسط شورای فرهنگی افغانهای استوکهلم در سويدن، به نشر رسيده است.

( زرنگار )

 

 

 

واهمه های زمينی

نبی عظيمی

 

 

واهمه های زمينی

 

واهمه های زمينی نام رمان حجيمی از جناب نبی عظيمی نويسندهء کوشا و زيبانويس است که چندی پيش به ادارهء فردا رسيده است. اين رمان در پنجصد و سيزده صفحه به قطع مناسب و صحافت پذيرا، با تيراژ يکهزار جلد از سوی بنگاه انتشارات ميوند به نشر رسيده است.

به دنبال سايه های هول رمان بزرگ ديگر عظيمی که با پسند و قبول فراوان دوستداران هنر رمان نويسی همراه بود...

(فـــردا)

 

 

برف و زاغ

نعمت حسينی

 

برف و زاغ

 

مجوعهء از داستان های کوتاهء جناب نعمت حسينی است که در 1382 هجری خورشيدی به تيراژ 500 نسخه از سوی  مرکز نشراتی آرش در پشاور به چاپ رسيده است.
مجموعه شامل پنج داستان کوتاه بوده که جناب محترم رهنورد زرياب با مقدمه يی به زيبای بيشتر آن افزوده است.
رهنورد در ديباچه اش در گستره کار نعمت حسينی، چنين نگاشته:....

( زرنگار )
 

 

 

اوستا و آئين يا باور زردشتی

مازيار قويدل

 

اوستا و آئين يا باور زردشتی

 

يار ديرين و دوست نازنين کانون قلم افغانها جناب مازيار قويدل از فرزانگان صاحب حال و قلم ايرانزمين است.

ايشان ما افغانها را به چشمم برادری همزاد و همتن می بينند و از ديرگاه نيت کرده اند که در صورت مساعدت اوضاع سفری به افغانستان بنمايند و دانش و تجربهء شانرا در اختيار برادران همخون و همکيش شان بگذارند....

(فـــردا)

 

 

 

گـُل و گِلِ من کابلِ من

هـــژبر شـــينواری

 

 

گـُل و گِلِ من کابلِ من

 

هژبر شينواری هنرمند چيره دست و همکار ديرين نامهء فردا با همسر دانشور و صاحبقلمش، دکتور  خانم پروين پژواک، مسافرت و بازديد جالب و خاطره انگيزی به وطن داشتند که داستان ديدار شان از کابل گهوارهء نشو نمو، تعليم و تحصيل با ياد های فرحت آور از سويی و خاطره های دلهره آور از سالهای جنگ، قساوت و برادرکشی، اميد ها و نوميدی های بسيار از سوی ديگر، بسيار جذاب و خواندنيست....

(فـــردا)

 

برای خوندان متن کتاب به شکل PDF، لطفاً روی نوشتار و  يا تويصر روی جلد کليک نمائيد.

 

 

 

خانم جورج

مـــريم محبوب

 

مجموعهء داستان از مريم محبوب

 

انتشارات زرنگار همت گمارده است، که درين اواخر مجموعهء از داستان هايی نويسنده چيره دست وجريده نگار افغانستان، بانو مريم محبوب را درصحافت نيک و ويرايش ارجمند، برای خواننده گان فرهيخته عرضه نمايد.

اين مجموعه که شامل يازده داستان کوتاه نويسنده بوده، به نام يکی از داستان های زيبا ريخت و شگفت انگيزاش خانم جورج مسما شده است...

(ايشرداس)


 

ســــلام مرجان

پروين پژواک

سلام مرجان رمانی از پروين پژواک

سوای هر ترديد و تعارفی پروين پژواک يکی از بهترين های داستان نويسی معاصر ماست. داستان چيزی نيست که او بخواهد بنويسد. داستان برای او خودنوشت و خود انگيخته است،  گفتی خارج از اراده و خواست نويسنده، زندگی مستقلی دارد.

(فـــردا و ايشرداس)

 

 

نوروز

انگيزه و رسالت فرهنگی

بشير عزيزی

 

 

 

نوروز، انگيزه و رسالت فرهنگی

 

نوروز و رسالت فرهنگی نام کتاب ارزشمندی از جناب بشير عزيزی است که در قطع و صحافت زيبا و کاغذ مرغوب در 135 صفحه به نشر رسيده است.

برعکس شمار کثيری از نويسندگان ما که به شرح و توصيف ظواهر يک موضوع بسنده می کنند...

(فـــردا)

 

 

   
ديگر صفحات از گنجستان کتاب

1  -  2  -  3  -  4