صفحات ديگر از
گنجستان کتاب

۱

٢

۳

۴

۵

 

 

 

 

از گنجستان کتاب

صفحهء ۳

 

 

بحران و نجات

 

 

محی الدين انيس

 

 

 

بحران و نجات

 

نازنين فياض نجيمی گرداننده مجلهء ديدگــاه محبت دارد، به پاس موی های سپيدم، گاه گاهی کتاب های مفيد وارجمند فرهنگی را برايم می فرستد تا درين غربتسرا، مصاحبی داشته باشم نيک و همراهی با درد.

در هفته گذشته آن جوان انديشمند، کتاب بحران و نجات نگارش زنده ياد محی الدين انيس را برايم لطف داشت که در آن حوادث هفتاد و پنج سال پيش از امروز کشورما، به روشنايی ويژه يی انعکاس يافته است.

(ايشرداس)

 

 


 

نــــوروز
انگيزه و رسالت فرهنگی

 

 

بشير عزيزی

 

نــــوروز انگيزه و رسالت فرهنگی

 

نوروز و رسالت فرهنگی نام کتاب ارزشمندی از جناب بشير عزيزی است که در قطع و صحافت زيبا و کاغذ مرغوب در 135 صفحه به نشر رسيده است.

برعکس شمار کثيری از نويسندگان ما که به شرح و توصيف ظواهر يک موضوع بسنده می کنند، آقای عزيزی به معنای درونی نوروز توجه کرده و آن مقوله را در اتباط به تاريخ اجتماعی و فرهنگ مشترک مردم منطقهء ما به بررسی گرفته است.

(فـــردا)

 

 

 

 

 

يک آسمان گنجشکمحمد حسين محمدی

 

      

يک آسمان گنجشک

 

نويسنده گان و آفرينشگران جدی در افغانستان کمتر هنر و ادبيات کودک را جدی گرفته اند. شايد هم به خاطر اينکه کودک آينده است و ادامهء حيات...!

باری به خاطر دارم که از محترم دکتور محمد اعظم عبيدی که برای مدت بيست و شش سال برنامهء اطفال را برای راديو افغانستان می نوشت و به صد ها قصه و افسانه را برای اطفال نگارش، ويرايش و گردآوری نموده است، در مورد چهره های مطرح در گسترهء .....

(هژبر شينواری)

 

 

 

انديشه های شهر شعر

 

 

مير اسمعيل مسرور نجيمی

 

 

 

انديشه های شهر شعر

 

در روزگار پر آشوب غربت، زمانيکه چشم آشفته حال، به نقاشی زيبا و يا پارچه شعری، مقاله يی، داستان و يا داستانواره يی معطوف گردد، ميشود اندکی آرام گرفت و اميد يافت که هر شب سياه را فرجامی است سپيد. اين اميدها، آنگاه نيرومندتر ميگردند، كه همدل صاحبنظری يا هدمم نکته سنجی مهربان گردد، و با هديه برگ يا برگه هايی از شعر و داستان و رمان يا مجموعه مقالات نويسنده گان والا انديش، چشم انتظاری را مژده شادمانی دهد، يا دست کم كوتاه و گذرا امانتی را چندی در اختيار ديگری گذارد.

(ايشرداس)

 

 

صدای حضرت جانان

 

 

نورمحمد دوايی

 

 

صدای حضرت جانان

 

صدای حضرت جانان اسم با مسمای مجموعهء غزليات عارف و شاعر وارستهء معاصر شادروان نورمحمد دوايی می باشد که اخيراً به همت فرزند فرهنگدوست و برومندش بشير دوايی در آلمان به زيور طبع آراسته شده و در اختيار اهل ادب و فرهنگ قرار گرفته است.

نورمحمد دوايی به سال ۱۳۰۱ هجری شمسی در گذر خيابان کابل چشم به دنيا کشوده و از دامان دودمان روشنفکر و فضل پرور به بالندگی رسيده است.

(فـــردا)

 

 

 

سيمای زن افغان در تاريخ

 

 

محمد اعظم سيستانی

 

سيمای زن افغان در تاريخ

 

اخيراً کانديدای اکادميسين جناب محمد اعظم سيستانی به مناسبت هشتم مارچ ـ روز جهانی زن ـ کتاب جالب و پر محتوای تحت عنوان سيمای زن افغان در تاريخ در گوتمبرگ سويدن منتشر کرده که در رديف ديگر آثار ارزشمند شان از اهميت خاص برخوردار است.

اين کتاب در يکصد و هشتاد و چهار صفحه با کاغذی مرغوب و حروف خوانا و درشت به همکاری سازمان (ABF)  گوتمبرگ و انجمن افغانهای آن شهر نشر شده است.

 

( فـــردا)
 

 

 

در خط بی خاصيت زمان

 

 

سيد فريدون ابراهيمی

 

 

در خط بی خاصيت زمان

 

در خط بی خاصيت زمان نام سروده های جديد شاعر جوان شرين کلام و باريک انديش معاصر سيد فريدون ابراهيمی است که اخيراً به کلوپ يا انجمن قلم افغانها رسيده است.

اين مجموعه پارسال (1382) از سوی انتشارات ميوند ـ کتابخانهء سبا ـ به تيراژ يکهزار جلد در کابل به نشر رسيده است.

اشعار فريدون ابراهيمی از چند سال به اينطرف در معتبرترين مجلات فرهنگی ....

(فـــردا)

 

 

 

 

 

 

 

   
ديگر صفحات از گنجستان کتاب

1  -  2  -  3  -  4