الماس ناشکن

 

از شاعر انگليسی William Pitt Rott  

به ترجمهء استاد عبدالرحمن پژواک

 

 

 

شادروان عبدالرحمن پژواک از مفاخر فرهنگی و سياسی افغانستان است. او از اوان تحصيل تا پايان عمر يکی از چهره های شاز و استثنايی روزگار ما بود و در عرصه هايی چون شعر و شاعری، داستاننويسی، ترجمه و امور ديوانی درخشش کم نظيری داشته است.

اين بزرگمرد در زمينه های شعر غنايی، قصيده سرايی، چکامه سرايی آثار ماندگار و کم نظيری آفريده است. او يکی از پايه گذاران داستاننويسی مدرن در افغانستان است و اغلب قصه هايش بر مبنای افسانه های فولکلور و مردمی نوشته شده اند.

او مترجم توانای اشعار تاگور شاعر و فيلسوف هند بود و همچنين شماری از سروده های بهترين شاعران انگليسی زبان مغربزمين را به زبان، فارسی برگردان نموده و خدمت جليلی به امر ترجمه در وطن ما انجام داده است.

شادروان پژواک روزگاری رئيس کميتهء خاص برای حل معضلهء ويتنام جنوبی و رئيس کميتهء تجديد نظر بر منشور سازمان ملل متحد، رئيس کمسيون حقوق بشر ملل متحد، رئيس جلسهء خاص اسامبلهء عمومی در امور ناميبيا و در سال 1966 تا 1967 به رياست بيست و يکمين اجلاس عمومی انتخاب شد که موجب سرفرازی وطن و وطندارنش شد.

استاد پژواک در دوران جهاد خدمات شايانی در استيفای حقوق ملت پيکارگر افغانستان انجام داد و با شعر های حماسی، سخنرانی ها و اقدامات کارسازش مبارزان راه آزادی را دلگرمی و استواری بخشيد.

الماس ناشکن اثر منظوم ويليام پت روت شاعر بزرگ انگليس است که به عنوان شبنامه به مجاهدين راه آزادی افغانستان اهدا شده بود و شادروان پژواک آنرا به عنوان يکی از بهترين ترجمه هايش در پسين سالهای عمر به زيور زبان فارسی آراست و به مردم ميهن ما اهدا کرد.

اين اثر را بار نخست مؤسسه نشراتی پيوند در ايالت ورجينيا به سال 1996 چاپ کرده و بار دوم به همت گوهرشاد پژواک طبع و نشر شده است.

فرهاد پژواک و پروين پژواک که خود صاحب قلم و صاحب اثر هستند وارث بلافصل فضل و فرهنگ ارشد خانوادهء شان استاد عبدالرحمن پژواک می باشند در معرفی آثار و افکار ايشان سعی بليغ ورزيده اند.

ما خدمات ارجمند تک تک بازماندگان آن استاد بزرگ را تهنيت می گوئيم و مطالعهء اين اثر را به خوانندگان فردا توصيه می کنيم.

 

 

 

(فـــردا)