... چه بميرم چه بمانم

"بيخ سوزان"، "همصدايی"

از آن سوی هستی

راز آفرينش

پـــايــــيز

در بـــــــاغ