رباعيات بخش 2

رباعيات بخش 1

حريق سرخ

کاوه ای در راه

اگر به خانهء من ميروی