دکلمه پرتو  خورشيد بر ديوار

اسپند بلا بند به حق...