اين اسلام سنتی عزيز ما

خيال آن شباويز رفته

دريايی از پر طاووس