چوری های ارغوانی

رهنورد زرياب

 

مهره

رازق مامون

 

درختی که ميوه اش توپ بود

پروين پژواک

 

نفرت

نوشتهء سمير گنگولی

برگردان به دری: سياه سنگ

 

سوداگر دوره گرد

علی پيام

 

هيچکس نفهميد

قادر مرادی

 

شکستن در پيش آيينه

صبورالله سياه سنگ

 

گـــــره

رازق مامون

 

صاعقهء دوم

 

 

آتش خطر دارد

خالد نويسا

 

گربهء چهارم

اکرم عثمان

 

نگينه و ستاره

پروين پژواک

 

يک روز آخر زمستان

قادر مرادی

 

بچهء کوچه

اعظم رهنورد

 

پدرم و راديويی کوچکش

قادر مرادی

 

اژدهايی در آيينه

قادر مرادی

 

غريبه مرد فوشنگ

رازق مامون

 

ميخ جهارم

صبورالله سياه سنگ

 

جنگل

شفيق نامدار

 

دور از تپه

آصف معروف

 

درس مادرم

سلام قشلاقی

 

شکسته های بی معنا

ظاهر تايمن

 

کوچه

ظاهر تايمن