کلوب قلم افغانها در استکهلم و نامهء فـــــردا
همه ديدگاه ها را به ديده ی قدر نگريسته
 چشم به راه نظريات، انتقادات و پيشنهادات شما می باشد


Email Address

info@farda.org

 نشانی پستی
 

FARDA
Box: 15029
104 65 Stockholm
Sweden
 

مسوولين و فعالين کلوب قلم افغانها 

دکتور اکرم عثمان
( سرپرست کلوب قـلم )

فــتــاح محمــــــد

نـــادر عـمـــــــر

رحيـــم غـفـوری

ظاهـر افشــــــار

ناصر سکندری

همــايون مـروت

فـــــــــريد اروند

ميـــوند عـثمـــان

برگشت به صفجهء اول