مجلهء فردا

 

 

پروفيسور مير حسين شاه جوادی

 


 

عبدالرشيد بينش

 


لطيف ناظمی

 


 

 

داکتر عبدالاحمد جاويد

 


 

داکتر اکـــرم عثمان

 رهنورد زرياب 

پروفيسر علی محمد زهما

 


 

اسحاق نگارگر
  

حميرا نکهت دستگيرزدادهبرگشت به صفجهء اول