صفحهء ويژهء گراميداشت  زنده یاد دکتور محمد اکرم عثمان
 

       

                                       گزارش برنامه گرامیداشت
                                           آلبوم تصویریمتن سخنرانی ها                                                      متن پیام ها

محترم آلی لوین
محترم لطیف بهاند 
محترم وحید قاسمی، موسیقدان و پژوهشگر
محترمه مریم محبوب، نویسنده و رونامه نگار
محترم بشیر مومن، نویسنده و محقق
محترم خالق رشید، شاعر ونویسنده
محترم  پرتو نادری، شاعر و نویسنده
محترم رتبیل آهنگ، نویسنده
شورای افغان های مقیم دنمارک
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

انجمن افغانها در سویدن
شورای فرهنگی افغانستان

  محترم  صبورالله سیاھسنگ، نویسنده و پژوھشگر
  محترم فرید اروند، شاعر و نویسنده
  محترم محمد شریف سعیدی، شاعر و نویسنده
  محترم محمد حسین محمدی، داستان نویس
  محترم حمزه واعظی، نویسنده و پژوھشگر
  محترم حمید حامی، سفیر افغانستان در سویدن
  محترم محمد صدیق طرزی رھپو، نویسنده
  محترم محسن نیکومنش فرد، شاعر و داستان نویس
  محترم ایشر داس، نویسنده و روزنامھ نگار
  محترم مازیار قویدل، نویسنده و پژوھشگر
  محترم پروفیسر مجاور احمد زیار
  محترمه سپوژمی زریاب نویسنده و  داستان نویس

 اسامی شعرا ، نویسندگان و فرهنگیانی که پیامهای تسلیت و ابراز همدردی شان به ادارهء فردا رسیده است.               

 

 

                  

برگشت به صفجهء اول