سالگرد میلاد مولانا جلال الدین محمد بلخی در فرانکفورت
۲۰۱۷
سالگرد میلاد مولانا جلال الدین محمد بلخی در فرانکفورت
۲۰۱۷

هموندان و کارکنان خانه ی مولانا در فرانکفورت افتخار دارند که سال روان نیز سالگردعارف بزرگ گیتی و شاعر سترگ فارسی دری را در شهر« فرانک فورت» آلمان بزرگ می دارند. پژوهندگان،شاعران وخامه زنانی که مایل اند تا در این بزم عشق، دین شان را ادا سازند:
جستار ها و شعر های خویش را تا تاریخ بیستم ماه سپتمبر،
به نشانی خانه ی مولانا بفرستند.

 


Maulana HausPostfach 55 03
3060402 Frankfurt am Main
E-mail: khanemaulana@gmail.com
www.maulanahaus.de
Facebook Page:Maulana House/خانه ی مولانا
 

 


 

 

 

 برگشت به صفحهء اول