شیما غفوری

 

 

قلم مهر

 

                      

نسل من نسل جنگ و نسل قربانی است، نسل تحرک و شکست، نسل مظلوم و ظالم، نسل تلاش و ناکامی، نسل حق طلب و حق تلف، نسل اتهام پرور و تهمت زده، نسل پرعقده و عقده گشا، نسل قلم و نسل تفنگ میباشد. با این سروده به استقبال قلمبدستان مهرپرور می رویمقلم مهر

قلمی که مهر ورزد، به زمین ستاره کارد
زهی آن قلمبدستی، که چنین ستاره کارد
به سما مذاب نفرت، به زمین ضد محبت
نفسم فدای آنی، که در این ستاره کارد
رۀ کعبۀ مقاصد همه تنگ و ظلمت افزاست
چه شود که رهروانش به جبین ستاره کارد
گهی کاش که این طبیبان به سرای قلب خسته
پی دفع خار نفرت چو ثمین ستاره کارد
دل من شکسته چون گل به خدا زدست بلبل
چو زروی عشق خواهد که زکین ستاره کارد
سخن منِ مسلمان همه کشتن است و بستن
کو کجا ملای حاذق، که ز دین ستاره کارد

ماربورگ نومبر 2015
 

 برگشت به صفحهء اول