رفعت حسینی

 


همانند

 

                     

همانند

برنگ دیدۀ یارم
وهمچوروزگاردیارم:
چه آسمانِ سیاهی
چه تلخ
می گرید.آلمان ،
اکتوبر دو هزار و سیزده ترسایی
برگرفته از دفترشعرمنتشر شدهء :
« شبی از تبارِ مصیبت »


)))
(((
)))

 

 برگشت به صفحهء اول