نذیر ظفر

 

 

یارب تو چاره کن

                     

آتش درین چـــمن شده یارب تو چاره کن
بر باد خاک مـــن شده یارب تو چاره کن
ا هل دغا و اهل قــــــــــــمار و سران زور
ارباب این وطن شــــده یارب تو چاره کن
از قتل و از قتال بـــــــــهر گوشه شد مزار
صد کشته بی کفــن شده یارب تو چاره کن
هر بیسواد و و جانی و هــر اجنبی پرست
نطاق انجــــــــــمن شده یارب تو چاره کن
دســــــــــت کلفـــــت شیخ برامد ز استین
بر ساق گلــــــــبدن شده یارب تو چاره کن
عصیانگران چو حامی اســـــــلام گشته اند
سنگـــسار فرق زن شده یارب تو چاره کن
شیطانهای مغرض و منحوس و دینفروش
پنهان بهر چـــــپن شده یارب تو چاره کن


اجر

از ســفره ای ایام همــــــه تلخ چشیدیم
از خــــوان فلـــک فیض گرانمایه ندیدیم
هر چــــند که از نیـش سر خار ملول ایم
شــــکر است که بویی ز رخ یار شمیدیم
ما نغــــــــــمه سرا امده بودیم درین باغ
سنگــــی زده در بال و تـن ما که پریدیم
از عجـــز سخن شرح غـم دل نتوان کرد
چیزیـــکه تو نا دیده ای ِ انرا همه دیدیم
چون دسته بشد در تبر از شاخه ای جانم
صـــد ها تبری خــورده و نا چار خمیدیم

 

قافله عمر

بر عمر ما به دور جهان اعتبار نیست
این زنده گی برای کسی پایدار نیست
ملا و شیخ هر چه که گفتند گوش کن
گفــتار شان بدون عمل استوار نیست
بی جد و جــــــــهد رزق مهیا نمیشود
لیــــکن ترا به کثرت ان اختیار نیست
از دوست گله کن نه زکردار دشمنان
این را بدان که خصم بمانند یار نیست
امید ســیر گل به چـــــمن در بهار کن
پا هـــــیز در طراوت گلها بکار نیست
از جود و از سخا تو مکن لحظه دریغ
هر نامدار جود که ثروت مدار نیست
بی عشق پا به مسجد و بتخانه هم منه
معبود را بــــــغیر محبت شعار نیست
از رفـــــــــته گان قا فله عمر غیر نام
نقشی دگر به لوحه این روزگار نیست
 

ترسان

شیــــخ ما را از گنه تر سان مکن
رحمـــــــت حق را زما پنهان مکن
تو خوری انگور و ما ابش خوریم
هر دو از یک تاک با تابش خوریم
تــو روی سجـــــاده گر یان میکنی
صــد ندامــت بــهر عصیان میکنی
1. ما بــروی جــــــاده افغان میکنیم
خلق خــوش با خلق یزدان میکنیم
تـــــــو برای جنـــــت و دیدار حور
گشته یی از خا لق و مخــلوق دور
از برای حـــــــــــور و جـام انتهور
هر که را راهی نــــمایی سوی گور
میدهی فــــــتوی که ما کافر شدیم
بــــسته در بند مـی و ساغر شدیم
گر نباشد کـــــــوثر و حور وجنان
نی خدا را میــــــشناسی نی جهان
میشناسم مــــــــــن خدای خویشرا
بی مــــــــــحا با کـــبریای خویشرا
بی شراب کـــــــــــــوثر و باغ جنان
بی بهــــــشت و غرفه های حوریان
ان خـــــداوندی که باـــشد ذوالجلال
از گنـــــــــاه ما کــــــــجا باشد ملال
او غفور است و رحیم است و علیم
پس چرا این قدر داری ترس و بیم
ترس تــــــو از تـــندی اعمال تست
تا قیامت غـــــــــصه ها دنبال تست 

 برگشت به صفحهء اول