نور محمد غفوری

 

 

عزم

 

                      

نن مې بیا په سر هوا راځی د بزم
را یادیږی مې خواږه یاران د رزم

کاشکی موږ سره یوځای یوځلې بیا وای
مجلسونه وای د نثر او د نظم

که هرڅو مې ګیره سپینه شوه ملګرو
د وطن خدمت ته لا مې کلک شو عزم

چې نېشه مې دې ځوانۍ راباندې راشی
د خُمونو حوصله لرم د هضم

ستا په مینه کې پتنګ یم، لکه وم چې
د (نور) شمعې ته بلیږه زه به سوځم


د 2016 کال د فبرواری د میاشتې 29 نېټه
د 1394 کال د حوت د میاشتې لسمه نېټه
واصل آباد - کابل
 

 برگشت به صفحهء اول