زندگی امير دوست محمد خان امير کابل

 

 

تأليف موهن لال کشميری

به ترجمهء پوهاند سيد خليل الله هاشميان

 

 

 

 

 

خيراً کتاب ارزشمندی تحت عنوان زندگی امير دوست محمد خان امير کابل به ادارهء فردا رسيد که در نوع خودش از نادر کتابهائيست که در بارهء برههء خاصی از تاريخ قرن نزدهم افغانستان نوشته شده است.

مؤلف اين کتاب موهن لال کشميری است که فرستادهء خاص حکومت هندبرتانوی به دربار اميردوست محمد خان بود. او از شم سياسی و پژوهشی خاصی برخوردار بود و در موارد زيادی خودش ناظر و شاهد وقايع بود و در ثبت رويداد ها تا جايی که منافع امپراتوری انگليس را زيان نمی رسانيد رعايت حقيقت و امانت کرده و خواننده را در جريان دقايقی ميگذارد که به ندرت در آثار مشابه و مماثل يافته می تواند.

نقد پژوهندهء مؤرخ معروف خانم نانسی دوپری همسر پروفيسر لويی دوپری که جوانب گوناگون ارزش های اين اثر را برشمرده و مختصاتش توسط مترجم سختکوش آن جناب پوهاند سيد خليل الله هاشميان توضيح گرديده روشنگر اهميت علمی اين تأليف کم نظير است.

پوهاند هاشميان وقت زيادی را صرف برگردان کتاب بزبان فارسی ـ دری کرده و با انشای خوش نگارش سليس و امعان نظر فراوان آنرا به دوستداران تاريخ وطن و منطقهء ما ارمغان کرده است.

در حاشيهء اين مطلب گفتنی است که در قرن نزدهم افغانستان وارد عرصهء سياست جهانی می شود و به دليل رقابت و کشاکش دو ابرقدرت وقت ـ دولت روسيهء تزاری و امپراتوری بريتانيا ـ از انزوای منطقه ای می برايد. کسانيکه علاقه مند شناخت دقيق ژيوپوليتيک کشور ما و همسايگان ما هستند می توانند از لابلای صفحات کتاب تسلسل استراتيژی ابرقدرت ها را از گذشته تا زمان حاضر دريابند و به چگونگی سرآغاز بازی بزرگ! در اين گوشهء جهان وقوف حاصل کنند.

جلد اول کتاب در 356 صفحه با قطع و صحافت مرغوب از سوی کانون نشرات آئينهء افغانستان به نشر رسيده و حاوی تصاوير رجال سياسی آنزمان و نقشه های افغانستان در قرنهای هژدهم و نوزدهم می باشد.

ادارهء مجلهء فـــردا ضمن تبريک به جناب پوهاند هاشميان آرزومند است که به هميت ايشان هرچه زودتر جلد دوم آن نيز در دسترس اهل تحقيق و پژوهش قرار بگيرد.

همچنين ما مطالعهء اين اثر ارزشمند را به هموطنان مقيم اروپا توصيه می کنيم و آدرس کانون آئينهء افغانستان ـ محل فروش و اشاعهء آنرا در اين جا به نشر ميرسانيم.

 

Afghan Mirror

P.O. Box 418

Montclair CA. 91763

U.S.A

 

(فـــردا)