سايه های هول

 

نوشتهء

محمد نبی عظيمی

 

 

يک رُمان جالب و خواندنی

 

 

  

در زمرهء بلند پايگان اردوی افغانستان در دودههء اخير آقای نبی عظيمی از جايگاه و منزلت خاصی برخودار است. بر عکس غالب سپهدارهای ما که صاحب اطلاعات اختصاصی بودند و دريافت شان از مسايل، به فنون حمله ودفاع وسازماندهی و ديکر شگردهای  نظامی خلاصه ميشد آقای عظيمی بخاطر احاطه اش به دانشهايی چون فلسفهء سياسی، جامعه شناسی، تاريخ وطن و نگارش از ديگر همقطارانش تفاوت کلی داشته است. او از اوايل جوانی مرد آرمانخواه و تحول طلب بوده و به خاطر وصول به هدفهايش بارها خطر کرده و تا پای جان رزميده است. او در تحول 26 سرطان 1352 که به تغيير رژيم از شاهی به جمهوری انجاميد نقشی اساسی ايفاء کرد و يکی از مهره های کليدی بود و از آن پس درخط ايدالهايش گامهای فراختری برداشت که مطلعان جريانهای سياسی کشور ما از آن واقف اند.

در همين راستا او در طول اشتغال به وظايف نظامی و مشارکت فعال در سوق و ادارهء قطعات رزمی به عنوان يک انسان حساس و ژرف نگر به درون مسايل نيز توجه داشته و کوشيده است که حوادث دروندار را به حافظه بسپارد و در روز مبادا هر يک را به اعتبار ماهيت وطعم و ذايقه شان در نوشته هايش بازتاب دهد.

در سالهای اخير که او به اقتضای وضعيت حاکم در کشور از وظايف رسمی کناره گرفته و ناگزير به مهاجرت شده است فرصت مغتنمی فراهم آمده تا خاطره هايش از آن روزگار متلاطم را تدوين و تأليف کند و خدمت قابلی به فرهنگ و تاريخ ما انجام دهد.

او در روزگار عزلت و فرقت اين کتابها را نوشته است:

1 ـ اردو و سياست در سه دههء اخير افغانستان

2 ـ مناظره ها و محاظره ها در پيرامون اردو و سياست

3 ـ طامات تا به چند و خرافات تا به کی؟

4 ـ سايه های هول ـ رُمان حجيمی در مايه های سياسی و اجتماعی ـ که خبر از ذوق ادبی و لطافت طبع نويسنده ميدهد و رخداد های جنگ مقاومت و جنگ داخلی را هنرمندانه بيان ميکند. ادارهء فـــردا سايه های هول را رُمان جلبی يافته و خواندنش را به علاقمندان آثار آفرينشی توصيه می کند.

 

 

(فـــردا)