علی پيام و فراز ديگر

 

 

 

 

 

 اخيراً مجموعهء شماری از داستانهای کوتاه هموطن سخنور و سخن شناس ما علی پيام به ادارهء مجلهء فردا رسيد که خبر از نفاست طبع و ورود کامل نويسنده به هنر داستان نويسی ميداد.

علی پيام که سالها به اينطرف بنا به وضعيت بسيار طاقت فرسای زندگی ناگزير به ترک يار و ديار شده است و در غربت بسر ميبرد از فرهيخته گان و نويسندگانيست که در عرصه های مختلف علوم اجتماعی چون حقوق، جامعه شناسی و ادبيات قلم رانده و مقالات ممتعی به نشر رسانده است.

در عرصهء داستان کوتاه، پرداخته های او از حلاوت خاصی برخوردار است. انشای خوش، نثر روان و بی تکلف و توجه به تکنيک های مدرن قصه نويسی از ويژه گی های کار اوست. تم يا موضوعات داستانهای او عمدتاً ملهم از درد و داغ مردمش چه در هجرت و چه در داخل وطنش می باشد و اين التفات خاص به زمينه های اجتماعی و انسانی گواه تعلق خاطر ناگسستنی او به آب و خاکش می باشد و خبر از التزام و تعهدش در برابر مردمش می دهد.

نثر شفاف و دلپذير او مشحون از اصطلاحات متداول در فارسی دری افغانستان می باشد که بطور چشمگيری داستانهايش را غنامند کرده است. بيگمان چنين شيوهء پرداختی، خدمتی جليل در راه معرفی واژه های عاميانه و زبان گفتاری مردمی به شمار ميرود که از قرنها بدينسو اصالت های زبان شانرا در کوهستان های کشور ما حفظ کرده اند.

علی پيام در زمينهء نقد ادبی نيز قلم زده که کار ثمربخشی به حساب ميرود. استدعای ما اين است که در سبک و سنگين کردن آثار ديگران از حد اکثر صميميت، وسواس، بلندنظری و حسن نيت کار بگيرد تا رهنمود ها و نقادی هايش کارساز واقع شوند و صاحبان اثر خود را با ترازوداری منصف و بلندنظر مقابل ببينند.

ما درخشش و تولد اين اختر نورانی را در آسمان ادبيات کشور مان خير مقدم می گوئيم و چشم انتظار تلولوی از اين بيشترش می باشيم.

 

 

(فــــردا)