قحط ســــالی

مجموعه يی از داستانهای کوتاه

اکـــرم عـثمان

 

از انتشارات کلوپ قلم افغان ها در استکهلم

 

ويراستار:                   محمد نادر عمر

تيراژ:                        ۱۰۰۰ جلد

چاپ اول:                   ميزان  ۱۳٨٢  هجری خورشيدی ـ اکتوبر ٢۰۰۳ 

محل چاپ:                  چاپخانهء بـــاران ـ استکلهم ـ سويدن

 

 

 

درســــتـنامـــه

 

 

صفحه               سطر                  اشتباه                درست

 

۱٢                         ٢۳                         نجاب                      نجات

٢۰                         ٨                           چابکدوی                  چابکدو

٢۱                         ٢۰                         بجای                       بجايی

٢۴                         ٨                           براييش                     برايش

۴۰                         ۱٦                         غدا                         غذا

۴٧                         ۱۱                         شوند                       شود

۵۳                         ٢٢                         قوت                       وقت

۵۴                         ۳                           کنف                       کمپف

۵٦                         ۱                           چشمهاهيش               چشمهايش

٧۱                         ۱۰                         زدوتر                     زودتر

٧۴                         ٩                           همصبتی                  همصحبتی     

٧۴                         ٢۳                         زيز                        زير

٧٦                         ٦                           شصت                     شست

٧٧                         ۱۵                         خوارک                    خوراک

٨٢                         ٢                           مهاجرت                  سوسيال

٨۳                         ۱٨                         جين                        جينز

٨۵                         ۱۰                         خوارک                    خوراک