درد دل قلم

 

 

 گزينهء طنز از نويسندهء معاصر احسان الله سلام

 

 

 

 طنز نويسی به مفهوم متداول در جهان پيشرفته، سابقهء زيادی در کشور ما ندارد و تعداد کسانی که اين ژانر ادبی را  در اين سامان به نيکويی پرورده اند انگشت شمار اند و احسان الله سلام از طنز نويسان موفقيست که در رديف آن عدهء معدود جا می گيرد.

او در سال 1340 خورشيدی در شهر فيض آباد بدخشان به دنيا آمده و دانش آموختهء دبستان غياثی جِرم بدخشان و ليسهء نادريهء کابل می باشد.

اوتحصيلات دانشگاهی را در شهر فرونزه اتحادشوروی سابق به پايان برده و بعد از مدتی خدمت در وطن، ناگزير به هجرت شده و از سال 1373 در آلمان به سر می برد.

او افزون بر درد دل قلم مجموعهء ديگری از طنز هايش را آمادهء چاپ دارد.

در رابطه و چه و چند اين نوع پيچيدهء ادبی بايد اذعان کرد که طنز نويسی هنری به غايت دشوار و ظريف است که هر قلمزنی قادر نيست از عهدهء ظرايف آن برايد.

به گفت صاحبنظری: طبيعت طنز بر خنده استوار است. برخلاف کميدی که در آن خنده غايت و هدف است. در طنز خنده وسيله ای برای بيان معايب و آگاه کردن اذهان نسبت به عمق رذالتها و خباثت است. طنز نويس به ظاهر می خنداند اما در باطن انسان را به تفکر وادار می کند. اشاره و تنبيهی اجتماعيست که عزلت و غفلت را مجازات می کند و هدف آن اصلاح و تزکيه است نه ذم و مردم آزاری. اين نوع خنده، خندهء عاقلانه و دلسوزيست، ناراحت می کند اما ممنون می سازد و کسانی را که معروض آن هستند به انديشه و تفکر واميدارد."

به اين حساب طنز نويس جوان و صاحب قريحهء ما احسان الله سلام در مدت کوتاهی توانسته که مراتب بالا را در نظر بگيرد و آثاری ماندگار بر جای بگذارد.

او در آفريده هايش نشان داده که از ظرافت طبع، هوشی سرشار و وجدانی منصف برخوردار است. ضمن توجه به جدی ترين قضايای زندگی هرگز مبادی آداب اجتماعی و اخلاق موسوم را زير پا نکرده و حقد و کين را در آثارش دخالت نداده است.

از طنزهای مندرج در مجموعهء حاضر بر می آيد که او نخواسته است که در متابعت از غرض خاصی  چه سياسی و چه شخصی  طنزهايی اقتضايی بيافريند و هنر را تابع مصلحت و منفعت بکند.

ما درد دل قلم اين گزينهء ارزشمند را ارج می گذاريم و کاميابی های روزافزون اين نويسندهء پاکزبان و پاک رأی را آرزو می بريم.

 

 

آدرس ناشر درد دل قلم

مطبعهء صنعتی احمد کابل ـ افغانستان

 

 

 

(فـــردا)