رهــــنورد زرياب
 

رهنورد زرياب در سال 1323 هجری خورشيدی، در شهر کابل به جهان آمد. پدرش از غزنه و مادرش از شمال کشور بود.
او مکتب حبيبيه را به پايان رسانيد و وارد دانشگاه کابل شد و رشتهً خبرنگاری را انتخاب کرد. مدتی بعد از پايان تحصيل با استفاده از يک بورس تحصيلی به بريتانيا رفت و از دانشگاه ويلز جنوبی گواهی نامهً فوق ليسانس گرفت.
رهنورد زرياب بعد از انجام خدمت عسکری به اين وظايت اشتغال داشت:

ـ  خبرنگار در هفته نامهً ژوندون.
ـ  مدير عمومی خبرنگاران روزنامهً اصلاح ـ انيس.
ـ  مدير مسئوول فصلنامهً 
ARYANA (Afghanistan Republic)  که به زبان انگليسی چاپ می شد.
ـ  مدير عمومی دفتر معرفی افغانستان
 (Publicity for Afghanistan).
ـ  مسئوول بخش هنر در وزارت اطلاعات و فرهنگ.
ـ  آمر دفتر فرهنگ مردم.
ـ  دبير روزنامهً
The Kabul New Times
ـ  دبير بخش داستان نويسی اتحاديهً نويسندگان.
و آخرين مأموريتش به حيث رئيس اتحاديهً نويسندگان افغانستان از سال 1368 تا سال 1370 هجری خورشيدی بود.
رهنورد زرياب در سال 1991 افغانستان را ترک نموده و اکنون در جنوب فرانسه زنده گی می کند.
تا کنون اين کتاب های رهنورد زرياب به چاپ رسيده اند:

ـ  آوزی از ميان قرن ها (مجموعهً داستان)
ـ  دوستی از شهر دور (مجموعهً داستان)
ـ  مرد کوهستان (مجموعهً داستان)
ـ  نقش ها و پندار ها (مجموعهً داستان)
ـ  پيراهن ها (ترجمهً چند داستان از چند نويسندهً       جهان)
ـ  حاشيه ها (مجموعهً مقاله های پژوهشی)
ـ  گنگ خوابديده (مجموعهً مقاله های پژوهشی)
ـ  دور قمر ( بين سال های 1373 و 1375 در شماره های مسلسل وفا در پشاور به چاپ رسيده است)
رهنورد زرياب فلمنامهً، فلم اختر مسخره را نيز نوشته است.
مقاله ها، ترجمه ها و ديگر نبشته های روزنامه يی رهنورد زرياب در لا به لای روزنامه ها و مجله های کشور فراوان است. در بيرو ن او وطن هم با نشريه های گونه گون افغانی، همکاری داشته است؛ از مجله با " صرير " در هالند، " کاروان" در امريکا، " زرنگار" در کانادا، " نقد و آرمان" در امريکا، " رنگين" در آلمان، " ميهن" در سويس، " فـــــــــــردا" در سويدن، " آسمايی" در آلمان، " افغانستان آزاد" در پشاور، " وفا" در پشاور، " ملی وحدت" در امريکا و ...


                                                                                   
September, 2001

 

صفحهء گذشته