لطيف نــــاظمی

 

لطيف ناظمی در سال 1325 خورشيدی در شهر هرات زاده شده است. عربيت و دانشهای نخستين را به گونه خصوصی در مدارس خانگی آموخته و در سال 1348، دانشکده ادبيات را در دانشگاه کابل به پايان برده است.

از سال 1350 تا 1352 ، برنامه های نقد ادبی را در راديو افغانستان نوشته و از آن سال تا 1368 ، استاد نقد ادبی و ادبيات معاصر در دانشگاه کابل بوده است. دو سال و اندی ، استاد مهمان در دانشگاه ( هُمبولت) شهر برلين بوده و همانجا در عرصه زبان شناسی و ادبيات، آموزش ديده است.

او سالها ، مسئووليت بخشهای گوناگون عرصه های فرهنگی را در وزارت فرهنگ افغانستان و رياست راديو افغانستان به دوش داشت است. ناظمی در سال 1988 تن به تبعيد داد و از سال 1990 بدينسو، در آلمان ميزيد.

از ناظمی تا کنون صد ها مقاله چاپ و منتشر گرديده و پاره يی از آثارش به زبانهای انگليسی، آلمانی، فرانسوی، روسی، منگوليايی و بلغاريايی ترجمه شده است. او سه مجموعه شعری چاپ شده، به نامهای ـ سايه و مرداب ، باد در فانوس و از باغ تاغزل دارد.

 

صفحهء گذشته