اسحاق نگــــارگــــــــر

 

محمد اسحاق نگارگر در سال 1318 در بلخ بامی به دنيا آمده است.
درس خواندهً دانشکدهء زبان و ادبيات دانشگاه کابل می باشد. بعد از فراغت از دانشگاه نخست به صفت کمک استاد و بعد ها به حيث استاد در دانشکدهء زبان و ادبيات تدريس می نموده.
سال 1984 از افغانستان برآمده و چند سالی را در پاکستان سپری نموده. در آنجا با سازمان های خارحی کمک رسانيی غير دولتی همکاری ها داشته. از جمله زمانی به تدريس زبان دری، پشتو و انگليسی پرداخته، زمانی هم به حيث مشاور تدريسی همکاری نموده و گاهی هم بالای طرح تدبيقی دستور زبان دری براع معلمان و طرح سواد آموزی صوتی برای شاگردان کار های ارجناکی نموده است.
اسحاق نگارگر فعلاً مقيم شهر برمنگهم انگلستان می باشد و در آن ديار درجه ماستری را در تدريس زبان انگليسی چون زبان دوم، بدست آورده است. در انگلستان نيز به تدريس زبان انگليسی و پشتو پرداخته و همکار راديوی بی بی سی نيز بوده است.
نگارگر همقلم و همگام مجلهء فــــردا است و همچنان مقالات و مطالب زيادی از وی در مطبوعات برون مرزی به چاپ رسيده است.
رساله ای از وی بنام نقد و تبصره بر جلد دوم تاريخ غبار در پشاور پاکستان به دست نشر رسيده است.

September, 2001

 

صفحهء گذشته