پروفيسر مير حسين شاه
 

در 4 جنوری 1925 در قندهار تولد شده است و در دانشگاه کابل و پوهنتون لکنهو، هندوستان تحصيل کرده است. بيشتر از سی سال استاد فاکولته ادبيات دانشگاه کابل و مدتی نيز رئيس آن فاکولته بوده است.
کتاب هــــــــا و رســـــاله های پروفيسر مير حسين شاه در گستره تاريخ و جغرافيه در مطبوعات افغان و بين الملل چاپ شده است. پروفيسر مير حسين شاه در بيشتر از سی کنفرانس و سمينار بين المللی در آسيا، اروپا و امريکا شرکت کرده است و مدتی نيز در دانشگاه هايدمبرگ، جرمنی تدريس نموده است.
پروفيسر عضو چندين مجمع علمی است. در افغانستان عضو انجمن تاريخ، و چندين نهاد فرهنگی و مشورتی پوهنتون کابل و وزارت اطلاعات و کلتور بوده است. پروفيسر مير حسين شاه با اکثر دانشمندان شرق شناس و افغانستان شناسان خارجی همکاری و آشنائی نزديک داشته است.
پروفيسر مير حسين شاه در سال 1988 از افغانستان بيرون شده و حالا مقيم حوزه خليج سانفرانسکو، در امريکا می باشد.

از آثار معروف پروفيسر مير حسين شاه ترجمه حدودالعالم، احوال و آثار امير علی شير نوائی، احوال و آثار بيدل، تاريخ افغانستان در عصر مغول و انگلستان و افغانستان است.

 

صفحهء گذشته